Bez tytułu

z Scanty Peccary, 4 lata temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 323 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/67abec60 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. .include "tn2313def.inc"
 2.  
 3. .equ SEG_G   =0x1000
 4. .equ SEG_P_G =0x4000
 5. .equ SEG_L_G =0x2000
 6. .equ SEG_SR  =0x8000
 7. .equ SEG_P_D =0x2
 8. .equ SEG_L_D =0x1
 9. .equ SEG_D   =0x4
 10. .equ KROPKA  =0x8
 11.  
 12. .equ zero    =SEG_G+SEG_P_G+SEG_L_G+SEG_P_D+SEG_L_D+SEG_D
 13. .equ jeden   =SEG_P_G+SEG_P_D
 14. .equ dwa     =SEG_G+SEG_P_G+SEG_SR+SEG_L_D+SEG_D
 15. .equ trzy    =SEG_G+SEG_P_G+SEG_SR+SEG_P_D+SEG_D
 16. .equ cztery  =SEG_L_G+SEG_P_G+SEG_SR+SEG_P_D
 17. .equ piec    =SEG_G+SEG_L_G+SEG_SR+SEG_P_D+SEG_D
 18. .equ szesc   =SEG_G+SEG_L_G+SEG_SR+SEG_P_D+SEG_L_D+SEG_D
 19. .equ siedem  =SEG_G+SEG_P_G+SEG_P_D
 20. .equ osiem   =SEG_G+SEG_P_G+SEG_L_G+SEG_SR+SEG_P_D+SEG_L_D+SEG_D
 21. .equ dziewiec=SEG_G+SEG_P_G+SEG_L_G+SEG_SR+SEG_P_D+SEG_D
 22. .equ litstopien=SEG_G+SEG_P_G+SEG_L_G+SEG_SR
 23. .equ litc    =SEG_G+SEG_L_G+SEG_L_D+SEG_D
 24. .equ litj    =SEG_L_D + SEG_D + SEG_P_D + SEG_P_G
 25. .equ litd    =SEG_L_D+SEG_D+SEG_P_D+SEG_SR+SEG_P_G
 26. .equ litp    =SEG_L_D+SEG_L_G+SEG_G+SEG_SR+SEG_P_G
 27. .equ litn    =SEG_SR+SEG_P_D+SEG_L_D
 28.  
 29. .equ MINUS   = 10
 30. .equ NIC     = 11
 31. .equ STOPIEN = 12
 32. .equ C       = 13
 33. .equ J       = 14
 34. .equ D       = 15
 35. .equ P       = 16
 36. .equ N       = 17
 37.  
 38. .equ PORT595 =PORTB
 39. .equ DDR595  =DDRB
 40. .equ DIN     =PB4
 41. .equ CLK     =PB6
 42. .equ LOAD    =PB3
 43.  
 44. .equ _1WDDR = DDRB
 45. .equ _1WPIN = PINB
 46. .equ _1WL   = PB2
 47. .equ _1WPORT = PORTB
 48.  
 49. ;rejestry
 50. .def sregtmp =r0
 51. .def tmpi1   =r1
 52. .def wysl_i  =r2
 53. .def ZERO    =r3
 54. .def mig1    =r4
 55. .def mig2    =r5
 56. .def przyc   =r6
 57. .def stp     =r7
 58. .def ptmp    =r8
 59. .def jasnosc =r9
 60. .def ile_czuj=r10
 61. .def stan    =r11 ;0-czas, 1-data, 2-temp
 62. .def stan_tmp=r12
 63. .def mig2r   =r13
 64. .def rjasnosc=r14
 65. ;r15
 66.  
 67.  
 68.  
 69. ;tylko dla search_rom
 70. .def powtorz=r11
 71. .def ostatni=r12
 72. .def licznik=r13
 73. .def ostatni_zero =r14
 74. .def dana=r15
 75.  
 76.  
 77.  
 78. .def tmp     =r16
 79. .def tmp1    =r17
 80. .def L       =r18
 81. .def ARGD    =r19
 82. .def LSB     =r20
 83. .def tmpi2   =r20
 84. .def MSB     =r21
 85. .def tmpi    =r22
 86.  
 87. .def ustaw_i =r23
 88.  
 89. .def ARG     =r24
 90. .def ARGL    =r24
 91.  
 92. .def ARGH    =r25
 93. .def X       =r26
 94.  
 95. .def tryb    =r27
 96.  
 97. .def LY      =r28
 98. .def HY      =r29
 99.  
 100. .def LZ      =r30
 101. .def HZ      =r31
 102.  
 103.  
 104. .macro adpmZ
 105.         ldi r30, (@0*2)&255
 106.         ldi r31, @0>>7
 107. .endmacro
 108.  
 109. .macro lsr16
 110.         lsr @1
 111.         ror @0
 112. .endmacro
 113.  
 114. .macro adi
 115.         subi @0, 256-@1
 116. .endmacro
 117.  
 118. .dseg
 119.         w:            .byte 7
 120.         minusik:      .byte 1
 121.         minusik1:     .byte 1
 122.         minusik2:     .byte 1
 123.         temperatura1: .byte 2
 124.         temperatura2: .byte 2
 125.         czas:
 126.                 sek:    .byte 1
 127.                 min:    .byte 1
 128.                 godz:   .byte 1
 129.                 dzient: .byte 1
 130.                 dzienm: .byte 1
 131.                 mies:   .byte 1
 132.                 rok:    .byte 1
 133.         konf:
 134.                 jasn_dzien: .byte 1
 135.                 jasn_noc:   .byte 1
 136.                 pocz_dnia:  .byte 1
 137.                 pocz_nocy:  .byte 1
 138.                 cykl:       .byte 1
 139.                 czasc:      .byte 1
 140.         rom:
 141.                 ukl1:       .byte 8
 142.                 ukl2:       .byte 8
 143.         dtemp:       .byte 1
 144.  
 145. .cseg
 146.         ldi tmp, RAMEND         ;stos
 147.         out SPL, tmp
 148.         ldi tmp, 1<<WGM01
 149.         out TCCR0A, tmp
 150.         ldi tmp, (1<<CS00)+(1<<CS01)
 151.         out TCCR0B, tmp
 152.         ldi tmp, (1<<LOAD)+(1<<CLK)+(1<<DIN)
 153.         out DDR595, tmp
 154.         clr ZERO
 155.         sbi PORTD, 0
 156.         sbi PORTD, 1
 157.         sbi PORTA, 1
 158.         rjmp main
 159.  
 160. vector_TM0A:
 161.         in sregtmp, SREG
 162.         push X
 163.         ldi tmpi, 180   ;start rejestru timera
 164.         out TCNT0, tmpi
 165.  
 166.         sbrs mig1, 1    ;obsl. klawiatury
 167.         rcall obsl_przyc
 168.  
 169.         inc mig1
 170.         brne int_wysylaj
 171.         inc mig2r
 172.         inc mig2
 173.  
 174.         mov tmpi, mig2r
 175.         andi tmpi, 0x0f
 176.         brne jasnosc_ust
 177.  
 178.         cp rjasnosc, jasnosc
 179.         breq jasnosc_ust
 180.         brlo jasnosc_mniejsza
 181.  
 182.         dec rjasnosc
 183.         rjmp jasnosc_ust
 184.  
 185.         jasnosc_mniejsza:
 186.         inc rjasnosc
 187.  
 188.         jasnosc_ust:
 189.         lds tmpi, czasc ;czas przelaczania
 190.         add tmpi, tmpi
 191.         adi tmpi, 12
 192.         cp mig2, tmpi
 193.         brlo int_wysylaj
 194.  
 195.         clr mig2
 196.  
 197.         lds tmpi, cykl  ;przelaczanie czas/temp
 198.         cpi tmpi, 2
 199.         brlo podany_cykl
 200.         inc tryb
 201.         rjmp int_wysylaj
 202.  
 203.         podany_cykl:
 204.         mov tryb, tmpi 
 205.  
 206.         int_wysylaj:
 207.         and tryb, tryb  ;przy ustawianiu zawsze jasnosc bez plynnego przejscia
 208.         brne nie_ustawianie
 209.         mov rjasnosc, jasnosc
 210.  
 211.         nie_ustawianie:
 212.         mov tmpi, mig1  ;jasnosc
 213.         andi tmpi, 0x1f
 214.         cp rjasnosc, tmpi
 215.         brlo int_wyjdz
 216.  
 217.         ldi L, 7
 218.         ldi X, w
 219.         rcall wygas_zero
 220.         adpmZ siatka
 221.  
 222.         int_petla:      ;petla wyswietlania
 223.                 ld tmpi, X+
 224.                 add tmpi, tmpi
 225.                 movw LY, LZ
 226.                 adpmZ cyfra
 227.                 add LZ, tmpi
 228. ;               adc HZ, ZERO
 229.                 lpm LSB, Z+
 230.                 lpm MSB, Z
 231.  
 232.                 cpi L, 6        ;przecinek
 233.                 sbrc stan, 1
 234.                 brsh test_przec
 235.                 cpi L, 1        ;migajaca kropka
 236.                 brne orb
 237.  
 238.                 sbrs mig2r, 1   ;miganie
 239.                 rjmp orb
 240.                 cp stan, ZERO   ;tylko jesli czas
 241.                 brne orb
 242.                 cpi tmpi, 20
 243.                 brsh orb
 244.                 rjmp u_kropka
 245.  
 246.                 test_przec:     ;przecinek
 247.                 mov LZ, X
 248.                 ldd tmpi, Z+1
 249.                 cpi tmpi, STOPIEN
 250.                 brne orb
 251.  
 252.                 u_kropka:
 253.                 ori LSB, KROPKA
 254.                
 255.                 orb:
 256.                 movw LZ, LY
 257.                 lpm tmpi, Z+
 258.                 lpm tmpi1, Z+
 259.  
 260.                 or LSB, tmpi
 261.                 or MSB, tmpi1
 262.                 rcall wyslij
 263.                 dec L
 264.         brne int_petla
 265.  
 266.         rcall wysw_koniec
 267.  
 268.         int_wyjdz:
 269.         pop X
 270.         out SREG, sregtmp
 271.         reti
 272.  
 273. wysw_koniec:
 274.         ldi MSB, high(0x800)
 275.         ldi LSB, 0
 276.  
 277.         sbrs stan, 1
 278.         rjmp spr_kropka
 279.  
 280.         lds tmpi, minusik       ;minus
 281.         sbrc tmpi, 3
 282.         ori MSB, high(SEG_SR)
 283.         rjmp nie_ma
 284.  
 285.         spr_kropka:
 286.         sbrc stan, 0
 287.         ori LSB, low(KROPKA)
 288.  
 289.         nie_ma:
 290.         rcall wyslij    ;wyslij siatke 1
 291.         rcall wyslij    ;wyczysc wyswietlacz
 292.         ret
 293.  
 294. obsl_przyc:
 295.         and przyc, przyc
 296.         breq przyc_dalej        ;jak przyc>0 nie sprawdzaj
 297.         ret
 298.         przyc_dalej:
 299.         in tmpi, PIND
 300.         sbrs tmpi, 0
 301.         rjmp wcisniety
 302.         sbrs tmpi, 1
 303.         rjmp wcisniety
 304.         in tmpi, PINA
 305.         sbrs tmpi, 1
 306.         rjmp wcisniety
 307.         clr stp
 308.         ret
 309.  
 310.         wcisniety:
 311.         mov tmpi, stp
 312.         cpi tmpi, 255
 313.         breq wpisz_przyc
 314.         inc stp
 315.         cpi tmpi, 2
 316.         breq wpisz_przyc
 317.         ret
 318.  
 319.         wpisz_przyc:
 320.         clr tmpi2
 321.         in tmpi, PIND
 322.         sbrs tmpi, 0
 323.         ori tmpi2, 1
 324.         sbrs tmpi, 1
 325.         ori tmpi2, 2
 326.         in tmpi, PINA
 327.         sbrs tmpi, 1
 328.         ori tmpi2, 4
 329.         mov przyc, tmpi2
 330.         ret
 331.  
 332. przycisk:
 333.         mov ptmp, przyc
 334.         clr przyc
 335.         ret
 336.  
 337. wygas_zero:
 338.         lds tmpi, w+6
 339.         cpi tmpi, 11
 340.         brsh niezero
 341.         ld tmpi, X
 342.         cpi tmpi, 0
 343.         brne niezero
 344.         ldi tmpi, NIC
 345.         st X, tmpi
 346.         niezero:
 347.         ret
 348.  
 349. main:
 350.  
 351.  
 352.  
 353.         clr przyc
 354.  
 355.         ldi X, w
 356.         pet_zer:
 357.                 st X+, ZERO
 358.                 cpi X, dtemp
 359.         brlo pet_zer
 360.         st X, ZERO
 361.  
 362.         ldi ARG, 7
 363.         ldi ARGH, 1
 364.         rcall i2cSend
 365.         ldi X, konf     ;wczytaj ustawienia
 366.         ldi ARG, 8
 367.         ldi ARGH, 6
 368.         rcall i2cReceive
 369.         rcall search_rom
 370.         and ile_czuj, ile_czuj
 371.         brne nie_wylacz_temp
 372.         sts cykl, ZERO
 373.         nie_wylacz_temp:
 374.  
 375.         ldi tmp, 1<<OCIE0A
 376.         out TIMSK, tmp
 377.         clr stan_tmp
 378.  
 379.  
 380.  
 381.  
 382.  
 383. ;       sei
 384. ;       ldi ARG, 15
 385. ;       mov jasnosc, ARG
 386.  
 387.         petla:
 388.  
 389.  
 390.  
 391.  
 392.  
 393. ;       ldi ARG, 0
 394. ;       ldi ARGH, 1
 395. ;       ldi X, sek
 396. ;       rcall i2cReceive
 397.  
 398.  
 399. ;       lds ARG, sek
 400. ;       rcall bcd2bin
 401. ;       ldi X, w
 402. ;       rcall dz
 403.  
 404. ;       ldi ARG, 50
 405. ;       rcall _delay_ms
 406.  
 407.  
 408. ;       rjmp petla
 409.  
 410.  
 411.  
 412.  
 413.  
 414.  
 415.  
 416.                 sei
 417.                 mov stan, stan_tmp
 418.                 rcall odcz_czas
 419.  
 420.                 rcall przycisk
 421.                 sbrc ptmp, 2
 422.                 rcall ustaw
 423.                 sbrc ptmp, 1    ;przel czas/data
 424.                 rjmp przel_data
 425.                 sbrc ptmp, 0
 426.                 rjmp przel_data
 427.  
 428.                 sbrc tryb, 0    ;temperatura
 429.                 breq main_temp
 430.                 rjmp petla      ;koniec odcz czasu
 431.  
 432.                 main_temp:      ;odcz temperatury
 433.                 mov stan_tmp, stan
 434.                 rcall wysw_temp
 435.  
 436.                 lds tmp, cykl
 437.                 cpi tmp, 1      ;jesli cykl=1 to odczytuj temp w cyklu
 438.                 breq petla
 439.  
 440.                 czekaj_na_tryb: ;jesli nie, odczytaj tylko raz
 441.                         rcall przycisk
 442.                         sbrc ptmp, 2
 443.                         rcall ustaw
 444.                         sbrc tryb,0
 445.                 rjmp czekaj_na_tryb
 446.                 rjmp petla
 447.  
 448.                 przel_data:     ;przel czas/data
 449.                 mov tmp, stan
 450.                 cp stan, ZERO
 451.                 breq stan_zero
 452.                 mov stan_tmp, ZERO
 453.                 rjmp petla
 454.                 stan_zero:
 455.                 ldi tmp, 1
 456.                 mov stan_tmp, tmp
 457.         rjmp petla
 458.  
 459. minusw:
 460.         ldi tmp, MINUS  ;zastepowanie nieustawianych liczb kreskami
 461.         st X+, tmp
 462.         st X+, tmp
 463.         ret
 464.  
 465. ustaw:
 466.         clr ustaw_i
 467.         ustaw_petla:
 468.                 clr tryb
 469.                 rcall odcz_czas
 470.  
 471.                 ldi X, w
 472.                 cpi ustaw_i, 0 ;godz
 473.                 breq u0
 474.                 cpi ustaw_i, 1 ;min
 475.                 breq u1
 476.                 cpi ustaw_i, 2 ;sek
 477.                 breq u2
 478.                 cpi ustaw_i, 3 ;dzien
 479.                 breq u3
 480.                 cpi ustaw_i, 4 ;mies
 481.                 breq u4
 482.                 cpi ustaw_i, 5 ;rok
 483.                 breq u5
 484.                 cpi ustaw_i, 6 ;jas dzien
 485.                 breq u6
 486.                 cpi ustaw_i, 7 ;jas noc
 487.                 breq u7
 488.                 cpi ustaw_i, 8 ;pocz dnia
 489.                 breq u8
 490.                 cpi ustaw_i, 9 ;pocz nocy
 491.                 breq u9
 492.                 cpi ustaw_i, 10 ;cykl
 493.                 breq u10
 494.  
 495.                 u11:    ;opoznienie
 496.                 ldi tmp, D
 497.                 st X+, tmp
 498.                 ldi tmp, NIC
 499.                 st X, tmp
 500.                 rjmp ustaw_dalej
 501.  
 502.                 u10:    ;cykl
 503.                 and ile_czuj, ile_czuj
 504.                 brne sa_czujniki
 505.                 ret ;jesli nie ma czujnikow temp
 506.  
 507.                 sa_czujniki:
 508.                 ldi tmp, C
 509.                 st X+, tmp
 510.                 ldi tmp, NIC
 511.                 st X, tmp
 512.                 rjmp ustaw_dalej
 513.  
 514.                 u9:     ;pocz nocy
 515.                 ldi tmp, P
 516.                 st X+, tmp
 517.                 ldi tmp, N
 518.                 st X, tmp
 519.                 rjmp ustaw_dalej
 520.  
 521.                 u3:     ;dzien
 522.                 u0:     ;godz
 523.                 ldi X, w+3
 524.                 rcall minusw
 525.                 rcall minusw
 526.                 rjmp ustaw_dalej
 527.  
 528.                 u4:     ;mies
 529.                 u1:     ;min
 530.                 rcall minusw
 531.                 ldi X, w+5
 532.                 rcall minusw
 533.                 rjmp ustaw_dalej
 534.  
 535.                 u5:     ;rok
 536.                 u2:     ;sek
 537.                 rcall minusw
 538.                 inc X
 539.                 rcall minusw
 540.                 rjmp ustaw_dalej
 541.  
 542.                 u7:     ;jasnosc noc
 543.                 ldi tmp, J
 544.                 st X+, tmp
 545.                 ldi tmp, N
 546.                 st X, tmp
 547.                 rjmp ustaw_dalej
 548.  
 549.                 u6:     ;jasnosc dzien
 550.                 ldi tmp, J
 551.                 st X+, tmp
 552.                 ldi tmp, D
 553.                 st X, tmp
 554.                 rjmp ustaw_dalej
 555.  
 556.                 u8:     ;pocz dnia
 557.                 ldi tmp, P
 558.                 st X+, tmp
 559.                 ldi tmp, D
 560.                 st X, tmp
 561.                 ;rjmp ustaw_dalej
 562.  
 563.                 ustaw_dalej:
 564.  
 565.                 cpi ustaw_i, 6
 566.                 brlo nie_konf
 567.  
 568.                 mov tmp, ustaw_i        ;wyswietlanie przy ustawianiu konf
 569.                 subi tmp, 6
 570.                 ldi X, konf
 571.                 add X, tmp
 572.                 ld ARG, X
 573.                 ldi X, w+2
 574.                 rcall dz
 575.                 ldi tmp, NIC
 576.                 st X+, tmp
 577.                 st X+, tmp
 578.                 st X, tmp
 579.  
 580.                 nie_konf:
 581.                 sei
 582.                 rcall przycisk
 583.                 and ptmp, ptmp
 584.                 brne _ustaw_wcisniety
 585.                 rjmp ustaw_petla        ;nie rob nic wiecej jak nie byl wcisniety
 586.                 _ustaw_wcisniety:
 587.  
 588.                 sbrs ptmp, 2            ;ustaw nastepna
 589.                 rjmp ustaw_nie_nastepny
 590.                 inc ustaw_i
 591.  
 592.                 cpi ustaw_i, 6  ;stan data - tylko jesli ustawiamy date
 593.                 brsh nie_kropka
 594.                 cpi ustaw_i, 3
 595.                 brlo nie_kropka
 596.                
 597.                 ldi tmp, 1
 598.                 mov stan, tmp
 599.                 rjmp ustaw_nastepny
 600.  
 601.                 nie_kropka:
 602.                 mov stan, ZERO
 603.  
 604.                 ustaw_nastepny:         ;ustaw nastepna
 605.                 cpi ustaw_i, 12
 606.                 breq ustaw_koniec
 607.                 rjmp ustaw_petla
 608.  
 609.                 ustaw_koniec:
 610.                 ret
 611.  
 612.                 ustaw_nie_nastepny:     ;a jesli nie ustaw nastepna, to byl wcisniety +/-
 613.                 cpi ustaw_i, 0 ;godz
 614.                 breq zm0
 615.                 cpi ustaw_i, 1 ;min
 616.                 breq zm1
 617.                 cpi ustaw_i, 2 ;sek
 618.                 breq zm2
 619.  
 620.                 cpi ustaw_i, 3 ;dzien
 621.                 breq zm3
 622.                 cpi ustaw_i, 4 ;mies
 623.                 breq zm4
 624.                 cpi ustaw_i, 5 ;rok
 625.                 breq zm5
 626.  
 627.                 cpi ustaw_i, 6 ;jas dzien
 628.                 breq zm6
 629.                 cpi ustaw_i, 7 ;jas noc
 630.                 breq zm7
 631.                 cpi ustaw_i, 8 ;pocz dnia
 632.                 breq zm8
 633.                 cpi ustaw_i, 9 ;pocz nocy
 634.                 breq zm9
 635.                 cpi ustaw_i, 10 ;cykl
 636.                 breq zm10
 637.                 ;breq zm11 ;opozn
 638.  
 639.                 zm11:                   ;opoznienie
 640.                 ldi ARG, 15
 641.                 ldi X, czasc
 642.                 rjmp ustaw_zapis_konf
 643.  
 644.                 zm10:                   ;cykl
 645.                 ldi ARG, 2
 646.                 ldi X, cykl
 647.                 rjmp ustaw_zapis_konf
 648.  
 649.                 zm9:                    ;pocz nocy
 650.                 ldi ARG, 23
 651.                 ldi X, pocz_nocy
 652.                 rjmp ustaw_zapis_konf
 653.  
 654.                 zm8:                    ;pocz dnia
 655.                 ldi ARG, 23
 656.                 ldi X, pocz_dnia
 657.                 rjmp ustaw_zapis_konf
 658.  
 659.                 zm7:                    ;jasnosc noc
 660.                 ldi ARG, 31
 661.                 ldi X, jasn_noc
 662.                 rjmp ustaw_zapis_konf
 663.  
 664.                 zm6:                    ;jasnosc dzien
 665.                 ldi ARG, 31
 666.                 ldi X, jasn_dzien
 667.                 rjmp ustaw_zapis_konf
 668.  
 669.                 zm5:                    ;ust rok
 670.                 ldi X, rok
 671.                 ldi ARG, 99
 672.                 rjmp ustaw_zapis
 673.  
 674.                 zm4:                    ;ust mies
 675.                 ldi X, mies
 676.                 ldi ARG, 12
 677.                 rjmp ustaw_zapis
 678.  
 679.                 zm3:                    ;ust dzien
 680.                 ldi X, dzienm
 681.                 ldi ARG, 31
 682.                 rjmp ustaw_zapis
 683.  
 684.                 zm2:            ;zeruj sekundy
 685.                 ldi X, sek
 686.                 st X, ZERO
 687.                 ldi ARGH, 1
 688.                 ldi ARG, 0
 689.                 rcall i2cSend
 690.                 rjmp ustaw_petla
 691.  
 692.                 zm0:            ;ust godziny
 693.                 ldi X, godz
 694.                 ldi ARG, 23
 695.                 rjmp ustaw_zapis
 696.  
 697.                 zm1:            ;ust minuty
 698.                 ldi X, min
 699.                 ldi ARG, 59
 700.  
 701.                 ustaw_zapis:    ;zapis czasu
 702.                 rcall pm
 703.                 ldi X, min
 704.                 ldi tmp, 6
 705.                 konw_petla:
 706.                         ld ARG, X
 707.                         rcall bin2bcd
 708.                         st X+, ARG
 709.                         dec tmp
 710.                 brne konw_petla
 711.  
 712.                 ldi X, min
 713.                 ldi ARGH, 6
 714.                 ldi ARG, 1
 715.                 rcall i2cSend
 716.                 rjmp ustaw_petla
 717.  
 718.                 ustaw_zapis_konf:       ;zapis konfiguracji
 719.                 rcall pm
 720.                 ldi X, konf
 721.                 ldi ARG, 8
 722.                 ldi ARGH, 6
 723.                 rcall i2cSend
 724.         rjmp ustaw_petla
 725.  
 726. pm:
 727.         ld tmp, X
 728.         sbrc ptmp, 0
 729.         rjmp pm_plus
 730.  
 731.         cpi tmp, 0      ;minus
 732.         breq pm_zero
 733.  
 734.         dec tmp
 735.         st X, tmp
 736.         ret
 737.        
 738.         pm_zero:
 739.         st X, ARG
 740.         ret
 741.  
 742.         pm_plus:        ;plus
 743.         cp tmp, ARG
 744.         brsh pm_max
 745.         inc tmp
 746.         st X, tmp
 747.         ret
 748.  
 749.         pm_max:
 750.         st X, ZERO
 751.         ret
 752.  
 753. wyslij_adr:
 754.         ldi X, dtemp
 755.         ld tmp, X
 756.         sbrc tmp, 0
 757.         ldi X, ukl2
 758.         sbrs tmp, 0
 759.         ldi X, ukl1
 760.  
 761.         ldi tmp1, 8
 762.         adr_petla:
 763.                 ld ARG, X+
 764.                 rcall _1wire_write
 765.                 dec tmp1
 766.         brne adr_petla
 767.         ret
 768.  
 769. wysw_temp:
 770.         ldi tmp, 2
 771.         mov stan, tmp
 772.         clr tmp1
 773.         sbrc ile_czuj, 1
 774.         rjmp dwa_czuj
 775.         rjmp jeden_czuj
 776.  
 777.         dwa_czuj:
 778.         lds tmp1, dtemp
 779.         inc tmp1
 780.  
 781.         jeden_czuj:
 782.         sts dtemp, tmp1
 783.  
 784.         sbrs tmp1, 0
 785.         rjmp odcz1
 786.         ldi X, temperatura2
 787.         lds tmp, minusik2
 788.         ldi tmp1, 2
 789.         rjmp kon_odcz
 790.  
 791.         odcz1:
 792.         ldi X, temperatura1
 793.         lds tmp, minusik1
 794.         ldi tmp1, NIC
 795.         sbrc ile_czuj, 1
 796.         ldi tmp1, 1
 797.  
 798.         kon_odcz:
 799.         sts minusik, tmp
 800.         sts w+5, tmp1
 801.  
 802.         ld ARG, X+ ;stopnie
 803.         ld tmp, X  ;dziesiate
 804.         ldi X, w
 805.         ldi tmp1, NIC
 806.         cpi ARG, 10
 807.         brlo mniej_10
 808.  
 809.         rcall dz
 810.         rjmp wiecej_10
 811.  
 812.         mniej_10:
 813.         st X+, ARG
 814.         sts w+4, tmp1
 815.  
 816.         wiecej_10:
 817.         st X+, tmp
 818.         ldi tmp, STOPIEN
 819.         st X+, tmp
 820.         ldi tmp, C
 821.         st X, tmp
 822.         sts w+6, tmp1
 823.  
 824.         rcall _1wire_init       ;odczyt i konwersja
 825.         ldi ARG, 0x55
 826.         rcall _1wire_write
 827.  
 828.         rcall wyslij_adr
 829.        
 830.  
 831.  
 832.         ldi ARG, 0x44
 833.         rcall _1wire_write
 834.         sbi _1WPORT, _1WL       ;zasilanie 'parasite'
 835.         sbi _1WDDR, _1WL
 836.         sei
 837.         ldi ARG, 255
 838.         rcall _delay_ms
 839.         ldi ARG, 255
 840.         rcall _delay_ms
 841.         ldi ARG, 255
 842.         rcall _delay_ms
 843.         cbi _1WPORT, _1WL
 844.         cbi _1WDDR, _1WL
 845.         rcall _1wire_init
 846.         ldi ARG, 0x55
 847.         rcall _1wire_write
 848.         rcall wyslij_adr
 849.         ldi ARG, 0xBE
 850.         rcall _1wire_write
 851.         sei
 852.         rcall _1wire_read
 853.         push ARG
 854.         rcall _1wire_read
 855.  
 856.         mov tmp1, ARG ;test na minus
 857.         andi tmp1, 8
 858.         lds tmp, dtemp
 859.         sbrs tmp, 0
 860.         sts minusik1, tmp1
 861.         sbrc tmp, 0
 862.         sts minusik2, tmp1
 863.        
 864.         pop tmp
 865.  
 866.         breq nieujemna
 867.         com ARG
 868.         neg tmp
 869.        
 870.         nieujemna:
 871.  
 872.         mov tmp1, tmp   ;stopnie beda w ARG
 873.         andi tmp1, 0xf0
 874.         or ARG, tmp1
 875.         swap ARG
 876.  
 877.         andi tmp, 0x0f  ;dziesiate beda w tmp
 878.         add tmp, tmp
 879.         mov tmp1, tmp
 880.         add tmp, tmp
 881.         add tmp, tmp
 882.         add tmp, tmp1
 883.         swap tmp
 884.         andi tmp, 0x0f
 885.  
 886.         lds tmp1, dtemp
 887.         sbrs tmp1, 0
 888.         ldi X, temperatura1
 889.         sbrc tmp1, 0
 890.         ldi X, temperatura2
 891.  
 892.         st X+, ARG
 893.         st X, tmp
 894.         ret
 895.  
 896. odcz_czas:
 897.         ldi ARGH, 7     ;odczytaj
 898.         ldi X, czas
 899.         ldi ARG, 0
 900.         rcall i2cReceive
 901.  
 902.         ldi tmp1, 7
 903.         ldi X, czas
 904.         odcz_petla:     ;bcd2bin
 905.                 ld ARG, X
 906.                 rcall bcd2bin
 907.                 st X+, ARG
 908.                 dec tmp1
 909.         brne odcz_petla
 910.  
 911.         lds ARG, godz   ;wyswietl
 912.         sbrc stan, 0
 913.         lds ARG, dzienm
 914.         ldi X, w
 915.         cli
 916.         rcall dz
 917.  
 918.         ldi ARG, NIC
 919.         st X+, ARG
 920.  
 921.         lds ARG, min
 922.         sbrc stan, 0
 923.         lds ARG, mies
 924.         rcall dz
 925.  
 926.         lds ARG, sek
 927.         sbrc stan, 0
 928.         lds ARG, rok
 929.         rcall dz
 930.  
 931.         ;ustaw jasnosc wyswietlacza w zalezn. od godziny
 932.         lds tmp, godz
 933.  
 934.         ldi X, pocz_dnia ;pocz dnia
 935.         ld tmp1, X+
 936.         cp tmp, tmp1
 937.         brlo noc
 938.         ld tmp1, X ;pocz nocy
 939.         cp tmp, tmp1
 940.         brsh noc
 941.  
 942.         lds jasnosc, jasn_dzien
 943.         ret
 944.  
 945.         noc:
 946.         lds jasnosc, jasn_noc
 947.         ret
 948.  
 949. wyslij:
 950.         clr wysl_i
 951.         petla_wys:
 952.                 sbrs LSB, 0
 953.                 rjmp wlacz
 954.                 cbi PORT595, DIN
 955.                 rjmp zeg
 956.                 wlacz:
 957.                 sbi PORT595, DIN
 958.                 zeg:
 959.                 sbi PORT595, CLK
 960.                 cbi PORT595, CLK
 961.                 lsr16 LSB, MSB
 962.                 inc wysl_i
 963.                 sbrs wysl_i, log2(16)
 964.         rjmp petla_wys
 965.         sbi PORT595, LOAD
 966.         cbi PORT595, LOAD
 967.         ret
 968.  
 969.  
 970. _delay_ms:
 971.         delay_pet:
 972.                 ldi ARGD, 255
 973.                 rcall _delay_us
 974.                 ldi ARGD, 255
 975.                 rcall _delay_us
 976.                 ldi ARGD, 255
 977.                 rcall _delay_us
 978.                 ldi ARGD, 255
 979.                 rcall _delay_us
 980.                 dec ARG
 981.         brne delay_pet
 982.         ret
 983.  
 984. _delay_us:
 985.         cpi ARGD, 0
 986.         brne cz
 987.         ldi ARGD, 60
 988.         cz:
 989.                 nop
 990.                 nop
 991.                 nop
 992.                 nop
 993.                 nop
 994.                 dec ARGD
 995.         brne cz
 996.         ret
 997.  
 998. divmod:
 999.         clr ARGH
 1000.         div_petla:
 1001.                 cpi ARGL, 10
 1002.                 brlo div_koniec
 1003.                 inc ARGH
 1004.                 subi ARGL, 10
 1005.         rjmp div_petla
 1006.         div_koniec:
 1007.         ret
 1008.  
 1009. bcd2bin:
 1010.         mov tmp, ARG
 1011.         andi tmp, 0x0f
 1012.         swap ARG
 1013.         andi ARG, 0x0f
 1014.         add ARG, ARG
 1015.         add tmp, ARG
 1016.         add ARG, ARG
 1017.         add ARG, ARG
 1018.         add ARG, tmp
 1019.        
 1020.         ret
 1021.  
 1022. bin2bcd:
 1023.         rcall divmod
 1024.         swap ARGH
 1025.         andi ARGH, 0xf0
 1026.         add ARG, ARGH
 1027.         ret
 1028.  
 1029. .equ SDAPIN =PINB
 1030. .equ SCLDDR =DDRB
 1031. .equ SDADDR =DDRB
 1032. .equ SCL    =PB7
 1033. .equ SDA    =PB5
 1034.  
 1035. scl_toggle:
 1036.         rcall _delay_us
 1037.         cbi SCLDDR, SCL
 1038.         rcall _delay_us
 1039.         sbi SCLDDR, SCL
 1040.         rcall _delay_us
 1041.         ret
 1042.  
 1043. istart:
 1044.         rcall _delay_us
 1045.         sbi SDADDR, SDA
 1046.         rcall _delay_us
 1047.         sbi SCLDDR, SCL
 1048.         rcall _delay_us
 1049.         ret
 1050.  
 1051. istop:
 1052.         rcall _delay_us
 1053.         cbi SCLDDR, SCL
 1054.         rcall _delay_us
 1055.         cbi SDADDR, SDA
 1056.         rcall _delay_us
 1057.         ret
 1058.  
 1059. i2cPutbyte:
 1060.         ldi tmp, 8
 1061.         _putbyte_petla:
 1062.                 sbrs ARG, 7
 1063.                 rjmp _putbyte_lo
 1064.                 cbi SDADDR, SDA
 1065.                 rjmp _putbyte_d
 1066.                 _putbyte_lo:
 1067.                 sbi SDADDR, SDA
 1068.                 _putbyte_d:
 1069.                 rcall scl_toggle
 1070.                 lsl ARG
 1071.                 dec tmp
 1072.         brne _putbyte_petla
 1073.  
 1074.         cbi SDADDR, SDA
 1075.         rcall scl_toggle
 1076.         sbi SDADDR, SDA
 1077.  
 1078.         ret
 1079.  
 1080. i2cGetbyte:
 1081.         mov tmp1, ARG
 1082.         cbi SDADDR, SDA
 1083.         clr ARG
 1084.         ldi tmp, 8
 1085.         _getbyte_petla:
 1086.                 lsl ARG
 1087.                 rcall _delay_us
 1088.                 cbi SCLDDR, SCL
 1089.                 sbic SDAPIN, SDA
 1090.                 ori ARG, 1
 1091.                 rcall _delay_us
 1092.                 sbi SCLDDR, SCL
 1093.                 dec tmp
 1094.         brne _getbyte_petla
 1095.  
 1096.         cpi tmp1, 0
 1097.         breq _getbyte_n
 1098.         sbi SDADDR, SDA
 1099.         _getbyte_n:
 1100.  
 1101.         rcall scl_toggle
 1102.         sbi SDADDR, SDA
 1103.         ret
 1104.  
 1105. i2cSend: ;ARG - poczatek, ARGH - dlugosc, X - adres
 1106.         rcall istart
 1107.         push ARG
 1108.         ldi ARG, 0b11010000
 1109.         rcall i2cPutbyte
 1110.         pop ARG
 1111.         rcall i2cPutbyte
 1112.         _send_petla:
 1113.                 ld ARG, X+
 1114.                 rcall i2cPutbyte
 1115.                 dec ARGH
 1116.         brne _send_petla
 1117.  
 1118.         sbi SDADDR, SDA
 1119.         rcall istop
 1120.         ret
 1121.  
 1122. i2cReceive: ;ARG - poczatek, ARGH - dlugosc, X - adres
 1123.         rcall istart
 1124.         push ARG
 1125.         ldi ARG, 0b11010000
 1126.         rcall i2cPutbyte
 1127.         pop ARG
 1128.         rcall i2cPutbyte
 1129.  
 1130.         cbi SDADDR, SDA
 1131.         cbi SCLDDR, SCL
 1132.  
 1133.         rcall istart
 1134.         ldi ARG, 0b11010001
 1135.         rcall i2cPutbyte
 1136.  
 1137.         _receive_petla:
 1138.                 mov ARG, ARGH
 1139.                 rcall i2cGetbyte
 1140.                 st X+, ARG
 1141.                 dec ARGH
 1142.         brne _receive_petla
 1143.         stop:
 1144.         rcall istart
 1145.         rcall istop
 1146.         sbis SDAPIN, SDA
 1147.         rjmp stop
 1148.         ret
 1149.  
 1150. dz: ; X - adres
 1151.         rcall divmod
 1152.         cpi ARGH, 10
 1153.         brlo dz_dalej
 1154.         ldi ARGH, 10
 1155.         dz_dalej:
 1156.         st X+, ARGH
 1157.         st X+, ARGL
 1158.         ret
 1159.  
 1160. _1wire_init:
 1161.         cli
 1162.         sbi _1WDDR, _1WL
 1163.         ldi ARG, 1
 1164.         rcall _delay_ms
 1165.         cbi _1WDDR, _1WL
 1166.         rcall _delay_us
 1167.         sei
 1168.         ldi ARG, 1
 1169.         rcall _delay_ms
 1170.         ret
 1171.  
 1172. _1wire_write:
 1173.         ldi tmp, 8
 1174.         _write_petla:
 1175.                 rcall write_slot
 1176.  
 1177.                 dec tmp
 1178.                 breq _write_koniec
 1179.                 sei
 1180.                 lsr ARG
 1181.         rjmp _write_petla
 1182.         _write_koniec:
 1183.         ret
 1184.  
 1185. _1wire_read:
 1186.         clr ARG
 1187.         ldi tmp, 1
 1188.         _read_petla:
 1189.                 rcall read_slot
 1190.                 sbrc ARGH, 0
 1191.                 or ARG, tmp
 1192.  
 1193.                 lsl tmp
 1194.         brne _read_petla
 1195.         ret
 1196.  
 1197. read_slot:      ;wejscie: lsb rej. ARGH
 1198.         cli
 1199.         sbi _1WDDR, _1WL
 1200.         ldi ARGD, 1
 1201.         rcall _delay_us
 1202.         cbi _1WDDR, _1WL
 1203.         ldi ARGD, 14
 1204.         rcall _delay_us
 1205.         andi ARGH, 0b11111110
 1206.         sbic _1WPIN, _1WL
 1207.         ori ARGH, 0b00000001
 1208.         sei
 1209.         rcall _delay_us
 1210.         ret
 1211.  
 1212. write_slot:     ;wyjscie: lsb rej. ARG
 1213.         cli
 1214.         sbi _1WDDR, _1WL
 1215.         ldi ARGD, 1
 1216.         rcall _delay_us
 1217.         sbrc ARG, 0
 1218.         cbi _1WDDR, _1WL
 1219.         rcall _delay_us
 1220.         cbi _1WDDR, _1WL
 1221.         ret
 1222.  
 1223. search_rom:
 1224.         clr ile_czuj
 1225.         clr powtorz
 1226.         clr ostatni
 1227.         ldi X, rom
 1228.  
 1229.         gl_petla:
 1230.         rcall _1wire_init
 1231.         ldi ARG, 0xF0
 1232.         rcall _1wire_write
 1233.  
 1234.         clr ostatni_zero
 1235.         clr licznik
 1236.  
 1237.         search_petla:
 1238.                 rcall read_slot
 1239.                 bst ARGH, 0
 1240.                 rcall read_slot
 1241.        
 1242.                 brtc nie_blad
 1243.                 sbrs ARGH, 0
 1244.                 rjmp nie_blad
 1245.                 blad:
 1246.                 clr ile_czuj
 1247.                 ret
 1248.        
 1249.                 nie_blad:
 1250.                 brts search_wyslij
 1251.                 sbrc ARGH, 0
 1252.                 rjmp search_wyslij
 1253.        
 1254.                 cp powtorz, licznik
 1255.                 breq rowne
 1256.                 brlo wieksze
 1257.                 bst ostatni, 0
 1258.                 rjmp dalej
 1259.        
 1260.                 rowne:
 1261.                 set
 1262.                 rjmp dalej
 1263.        
 1264.                 wieksze:
 1265.                 clt
 1266.        
 1267.                 dalej:
 1268.                 brts search_wyslij
 1269.        
 1270.                 mov ostatni_zero, licznik
 1271.        
 1272.                 search_wyslij:
 1273.                 bld ostatni, 0
 1274.                 mov ARG, ostatni
 1275.                 rcall write_slot
 1276.        
 1277.                 lsr ARG
 1278.                 ror dana
 1279.                 mov tmp, licznik
 1280.                 andi tmp, 0b111
 1281.                 inc tmp
 1282.                 sbrc tmp, 3
 1283.                 st X+, dana
 1284.        
 1285.                 inc licznik
 1286.                 sbrs licznik, 6
 1287.         rjmp search_petla
 1288.         inc ile_czuj
 1289.         mov powtorz, ostatni_zero
 1290.         and powtorz, powtorz
 1291.         breq koniec
 1292.         sbrc ile_czuj, 1
 1293.         koniec:
 1294.         ret
 1295.         rjmp gl_petla
 1296.  
 1297.         siatka: .dw 0x100, 0x80, 0x40, 0x200, 0x20, 0x10, 0x400
 1298.         cyfra:  .dw zero, jeden, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, osiem, dziewiec, SEG_SR, 0, litstopien, litc, litj, litd, litp, litn
 1299.  
 1300.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha